ธุรกิจและการเงิน

เศรษฐกิจไทยกับโลกร้อน - อนาคตแห่งหายนะ

Published 10 มี.ค. 2019

By นพนันท์ อรุณวงศ์ ณ อยุธยา

Economics-and-The-Greenhouse-effect-biz-buzz-Rabbit-Today-banner

เรารู้จักปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse effect) มาหลายสิบปี เรารู้ว่าเกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ท่วมล้นบรรยากาศโลก และเก็บกักความร้อนไว้จนทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น ส่งผลร้ายต่อสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศ น้ำแข็งขั้วโลกละลาย และน้ำอาจจะท่วมโลกได้ในท้ายที่สุด

แต่ที่เราไม่ค่อยรู้กันนัก คือ ผลกระทบของโลกร้อนกับเศรษฐกิจ

นักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียจึงได้ร่วมกันวิจัยโดยใช้วิธีทางสถิติขั้นสูง เพื่อวิเคราะห์และทำนายผลกระทบจากภาวะโลกร้อนกับเศรษฐกิจโดยใช้ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ พิจารณาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากอุณหภูมิของโลกเพียงอย่างเดียวโดยตัดตัวแปรอื่นๆ ออกไปจนได้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ พบว่า

เมื่ออุณหภูมิของโลกสูงขึ้นจะส่งผลต่อเศรษฐกิจทั่วโลก บางประเทศจะร่ำรวยขึ้น บางประเทศจะยากจนลง เพราะผลผลิตที่ลดลง แรงงานทำงานน้อยลง และประสิทธิภาพแรงงานก็น้อยลงเช่นกัน

เศรษฐกิจไทยกับโลกร้อน - อนาคตแห่งหายนะ,ธุรกิจและการเงิน,Rabbit Today

โดยเฉลี่ยทั้งโลกจะมี GDP น้อยลง 23% กว่าที่ควรจะเป็นภายในสิ้นศตวรรษนี้ แต่โลกร้อนจะยิ่งทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นอย่างน่าตกใจระหว่างประเทศต่างๆ ทั่วโลก

ประเทศทางตอนเหนือ เช่น แคนาดา รัสเซีย ยุโรปเหนือจะร่ำรวยขึ้น แต่ประเทศบริเวณเส้นศูนย์สูตร เช่น อเมริกาใต้ แอฟริกา ฯลฯ จะยิ่งยากจนลง ทำให้ 60% ของประชากรโลกจะยิ่งยากจนลงไปอีกถึง 70% หากเทียบกับเมื่อไม่มีปัญหาโลกร้อน

นอกจากภูมิอากาศที่เลวร้าย ภัยธรรมชาติ และผลผลิตที่ตกต่ำ อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นยังจะนำไปสู่พฤติกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนไป คือ มีความก้าวร้าวรุนแรงเพิ่มขึ้น อาชญากรรมประทุษร้ายสูงขึ้น กลายเป็นปัญหาวุ่นวายทางสังคมและเพิ่มอัตราการตาย ซึ่งจะทำให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน 

เมื่อดูผลการวิเคราะห์ทำนายเกี่ยวกับประเทศไทยแล้วยิ่งน่าตกใจ

ค.ศ.2030 หรืออีก 11 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมี GDP ลดต่ำกว่าที่ควรจะเป็น 11% 

เศรษฐกิจไทยกับโลกร้อน - อนาคตแห่งหายนะ,ธุรกิจและการเงิน,Rabbit Today

ค.ศ.2050 หรืออีก 31 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมี GDP ลดต่ำกว่าที่ควรจะเป็น 37%

เศรษฐกิจไทยกับโลกร้อน - อนาคตแห่งหายนะ,ธุรกิจและการเงิน,Rabbit Today

ค.ศ.2099 หรืออีก 80 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมี GDP ลดต่ำกว่าที่ควรจะเป็น 90%

เศรษฐกิจไทยกับโลกร้อน - อนาคตแห่งหายนะ,ธุรกิจและการเงิน,Rabbit Today

เท่ากับว่า ไทยจะกลายเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก ร่วมกับประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้งหมด อินเดีย แอฟริกา อเมริกาใต้ และตะวันออกกลาง ขณะที่รัสเซีย แคนาดา มองโกลเลีย และฟินแลนด์จะกลายเป็นประเทศร่ำรวยล้นฟ้า 

สหรัฐฯ และจีนจะยากจนลงพอสมควร แต่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับไทยและประเทศอื่นๆ ที่จะยากจนถึงขั้นแร้นแค้น

คิดแล้ว น่ากังวล และน่ากลัวสำหรับลูกหลานของเรา หากเรายังไม่สามารถแก้ปัญหาโลกร้อนได้ตั้งแต่วันนี้Advertising