ธุรกิจและการเงิน

อยากลดภาษี...ซื้อ LTF ดีหรือไม่

Published 4 เม.ย. 2019

By ดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล

LTF-biz-buzz-Rabbit-Today-banner

คนไทยหลายคนคงคุ้นเคยกับกองทุนรวม LTF แต่สำหรับ First Jobbers เด็กจบใหม่เพิ่งเริ่มทำงานบางคนอาจสงสัยว่า LTF คืออะไร

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long-Term Equity Fund) หรือที่เรียกกันว่า กองทุนรวม LTF ได้กำหนดให้บุคคลธรรมดาที่ลงทุนโดยการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่ากับเงินที่ลงทุนในปีนั้น แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีต่อปี และต้องไม่เกิน 500,000 บาท

นอกจากนั้นถ้าหากคุณมีเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนคืนให้กับกองทุนรวม LTF ก็จะได้รับยกเว้นภาษีด้วย

อย่างไรก็ตามถ้าหากคุณคิดจะซื้อ LTF ในปีนี้ คุณจะต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน (เว้นแต่กรณีทุพพลภาพหรือตายจะถือไว้สั้นกว่าระยะเวลาดังกล่าวก็ได้) ถ้าหากคุณมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนก่อนกำหนดเวลา 7 ปีปฏิทิน ก็จะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับทั้งหมด ทั้งนี้นักลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้จากหลายกองทุน และสามารถโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้โดยนับอายุการลงทุนต่อเนื่อง

เงินที่ระดมทุนมาได้จากกองทุนรวม LTF จะต้องนำไปลงทุนซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ mai เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 ในรอบปีบัญชี ซึ่งแต่ละกองทุนก็จะมีการว่าจ้างผู้บริหารมืออาชีพมาเป็นผู้จัดการกองทุน โดยบางกองทุนก็อาจแบ่งเงินส่วนหนึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 ไปลงทุนในหุ้น และนำเงินส่วนที่เหลือไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่น เช่น ตราสารหนี้ ซึ่งก็จะทำให้ความเสี่ยงในการลงทุนลดลง แต่บางกองทุนอาจนำเงินทั้งหมดไปลงทุนในหุ้นสามัญก็ได้

แต่อย่าลืมนะครับว่า ถ้าหากราคาของหลักทรัพย์ที่กองทุน LTF ลงทุนมีการปรับตัวลดลง นักลงทุนอาจขาดทุนได้เช่นกัน ดังนั้น ถ้าหากคุณคิดจะใช้วิธีนี้ในการลดหย่อนภาษีก็ต้องยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วย และต้องศึกษานโยบายของกองทุนดังกล่าวอย่างละเอียดก่อนเสมอนะครับ

กองทุนรวม LTF แต่ละแห่งอาจมีการกำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำที่จะต้องซื้อตอนแรกและเงินลงทุนขั้นต่ำที่ต้องการซื้อเพิ่มซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบริษัทจัดการ ส่วนคนที่อยากรู้ว่าแต่ละกองทุนของแต่ละบริษัทจัดการมีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรบ้างในอดีตก็อาจหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของ Morningstar โดย Morningstar จะมีการจัดอันดับกองทุนรวมผ่านจำนวนดาว ด้วยการพิจารณาจากผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง (Risk-adjusted returns) โดยกองทุนรวมที่มีดาว 5 ดวงถือว่าได้คะแนนจัดอันดับสูงสุด

อย่างไรก็ตามสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนผ่านกองทุนรวม LTF นี้กำลังจะหมดลงภายในปี พ.ศ.2562 นี้เท่านั้นนะครับ คงต้องรอดูกันว่ารัฐบาลใหม่จะมีทางออกให้กับมนุษย์เงินเดือนในการสร้างวินัยในการลงทุนและลดหย่อนภาษีผ่านวิธีการลงทุนอื่นๆ ทดแทนกองทุนรวม LTF ได้อย่างไร

อยากลดภาษี...ซื้อ LTF ดีหรือไม่,ธุรกิจและการเงิน,Rabbit TodayAdvertising