king-of-thailand-and-buddhism-2-coronation-Rabbit-Today-banner

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) ทรงขึ้นครองราชย์ต่อจาก รัชกาลที่ 7 เมื่อพระชนมายุยังเยาว์วัย ในปี พ.ศ. 2481 พระองค์ได้เสด็จนิวัติประเทศไทย เพื่อทรงเยี่ยมพสกนิกร 

ซึ่งในปีเดียวกันนั้นเอง คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในพระปรมาภิไธย ได้ประกาศสถาปนาสมเด็จพระวันรัต (แพ) วัดสุทัศน์เทพวราราม ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โดยมี พ.อ. พระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

และได้โปรดฯ แต่งตั้งพระมหาอุบล ป.ธ.9 วัดเบญจมบพิตร เป็นพระราชาคณะฤกษ์ มีนามสมณศักดิ์ว่า ‘พระอมรเมธี’ ต่อมาวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2482 จึงโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระสุพรรณบัฏ ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช และในวันที่ 24 เดือนเดียวกันนั้น คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในพระปรมาภิไธย จึงให้เฉลิมพระนามสมเด็จพระสังฆราชว่า ‘สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ’

ล่วงเข้าสู่รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เสด็จพระราชดำเนินมาที่วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2481 พร้อมพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เมื่อครั้งเสด็จนิวัตมาที่ประเทศไทยครั้งแรก

และในปี 2499 วัดบวรฯ ยังเป็นที่ประทับขณะทรงพระผนวชเมื่อพระชนมพรรษา 29 พรรษา เป็นเวลา 15 วัน ที่พระตำหนักปั้นหยา กับทุกวันเข้าพรรษาของทุกปี ในหลวงรัชกาลที่ 9 จะเสด็จฯ ไปถวายพุ่มเทียน และถวายพระกฐินเป็นวัดแรก

ในการนี้ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงทำนุบำรุงวัดมาก่อนที่จะทรงพระผนวชที่วัดบวรฯ และทรงเข้าไปกราบนมัสการสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (เจ้าอาวาสวัดในขณะนั้น) เพื่อทรงสดับพระธรรมอยู่เสมอ

อีกหนึ่งความผูกพันเกี่ยวกับวัดบวรฯ เมื่อในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงเริ่มโครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา ท่านก็ทรงนำกังหันมาทดลองที่คลองเต่าภายในวัดบวรฯ เป็นที่แรกอีกด้วย ซึ่งตลอดพระชนม์ชีพของในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงสร้างพระพุทธรูปสำคัญ และสิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์ จนกลายเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงพระองค์ท่านในปัจจุบัน

ต่อมาในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นางสาวจวงจันทร์ สิงหเสนี เข้าเฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน เพื่อดำเนินการสร้างวัดในนามมูลนิธิชัยพัฒนา ได้รับอนุญาตจากกรมการศาสนาให้จัดสร้างวัด ซึ่งมีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์อุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส

วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2538 ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้เป็นแบบอย่างในการก่อสร้างวัดเล็กๆ ใช้งบประมาณที่ประหยัด และเรียบง่ายที่สุด เพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชุมชน ที่ตั้งอยู่บริเวณไกล้เคียง และเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมต่างๆ ในการเผยแผ่ศีลธรรม และจริยธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน