ข่าว

สร้างโอกาสแด่ผู้พิการ

Published 26 ก.พ. 2019

By Rabbit Today

CSV-CSR-issue178-news-beat-Rabbit-Today-banner

เพราะสังคมมีความหลากหลาย และหนึ่งในความหลากหลายเหล่านั้น คือกลุ่มผู้พิการ สถานการณ์ผู้พิการในประเทศไทยวันนี้มีจำนวนสูงมากขึ้น หลายฝ่ายพยายามผลักดันมาตรการเพื่อรองรับ ตลอดจนสร้างสรรค์โอกาสให้กับผู้พิการสามารถช่วยเหลือพึ่งพาตัวเองได้ ฉบับนี้เรามีเรื่องราวหลากหลายแง่มุมในโลกของผู้พิการมาฝากกัน...

จำนวนคนพิการในประเทศไทย ณ ขณะนี้: ประมาณการอยู่ที่ราว 1,900,000 คน มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 100,000-130,000 คน

เพศของผู้พิการ: เป็นชายประมาณ 52.77% และเป็นหญิงประมาณ 47.23% 

ลักษณะของการพิการ: พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 48.76% ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 18.28% ทางการมองเห็น 10.43% ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 7.4% ทางสติปัญญา 6.98% ทางการเรียนรู้ 0.57% และออทิสติก 0.46% 

จำนวนผู้พิการที่อยู่ในวัยทำงาน (อายุ 15-60 ปี): โดยรวมมีประมาณ 819,550 คน แบ่งเป็น คนพิการในวัยทำงานที่ประกอบอาชีพ จำนวน 271,916 คน คนพิการในวัยทำงานที่ประกอบอาชีพได้ แต่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพ จำนวน 330,339 คน และคนพิการที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ (เนื่องจากมีความพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้) จำนวน 217,295 คน 

การประกอบอาชีพของคนพิการมีอะไรบ้าง: สูงสุดคือ เกษตรกรรม ร้อยละ 49.23 ต่อมาคือ รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 29.49 ประกอบกิจการส่วนตัว/ อาชีพอิสระ ร้อยละ 9.07 เป็นลูกจ้างภาคเอกชน ร้อยละ 4.56 รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 1.31 และประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น เก็บของเก่าขาย ร้อยละ 6.34 

การสนับสนุนผู้พิการในการมีอาชีพของภาครัฐมีลักษณะเป็นอย่างไร: ภาครัฐมีกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงานของผู้พิการตาม พ.ร.บ. มาตรา 33 โดยกำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานรัฐ รับคนพิการเข้าทำงานตามลักษณะของงานในสัดส่วนที่เหมาะสม ในอัตรา 100 คน ต่อคนพิการ 1 คน และมาตรา 34 นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ไม่ได้รับคนพิการเข้าทำงาน ให้ส่งเงินเข้ากองทุน และมาตรา 35 กรณีที่ไม่รับคนพิการเข้าทำงาน อาจให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคนพิการ เป็นต้น

ร่วมใจสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน

เพราะความพิการไม่ได้ปิดกั้นโอกาสในการพัฒนาตนเอง รวมถึงผู้พิการยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศได้ จึงเป็นที่มาของโครงการสร้าง ‘ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน’ โดยมุ่งหวังให้เป็นต้นแบบของศูนย์ฝึกอาชีพสำหรับคนพิการในระดับภูมิภาคอาเซียน ประกอบไปด้วยอาคารฝึกอาชีพการเกษตร อาคารฝึกอาชีพอาหาร อาคารฝึกอาชีพการท่องเที่ยวและโรงแรม รวมไปถึงโครงสร้างและงานออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกให้คนพิการทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม (Universal Design) 

ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 30 ไร่ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันเปิดทำการไปแล้วบางส่วน มีงบประมาณการก่อสร้างอยู่ที่ราว 150 ล้านบาท ทว่าจากการเปิดระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธา สามารถรวบรวมเงินบริจาคได้แล้วกว่า 32 ล้านบาท 

ที่ผ่านมา จึงมีการจัดกิจกรรม ‘ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind’ โดยเป็นกิจกรรมที่เชิญชวนให้คนตาบอดปั่นจักรยานจากกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่ ระยะทางรวมกว่า 867 กิโลเมตร เพื่อระดมทุนนำมาสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนแห่งนี้ กิจกรรมถูกจัดขึ้นมาแล้ว 2 ครั้ง สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกันได้ ผ่านช่องทางการบริจาคอันหลากหลาย อาทิ กด *948*6666*100# โทรออก (บริจาคครั้งละ 100 บาท) หรือ SMS พิมพ์ Y100 ส่งไปที่หมายเลข 4899666 (บริจาคครั้งละ 100 บาท) 

บริจาคได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2562 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของการบริจาคได้ที่เฟซบุ๊กมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ Advertising