ข่าว

ทำอย่างไรเกษตรกรไทยจึงจะอยู่รอดในยุค 4.0!

Published 3 ต.ค. 2018

By Rabbit Today

CSV-CSR-issue80-news-beat-Rabbit-Today-banner

เชื่อไหมว่าในแต่ละปี มีโครงการจากรัฐบาลนับพันโครงการที่เข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติ ทั้งจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี รวมไปถึง หน่วย งานท้องถิ่นในระดับกองทุนหมู่บ้าน เทศบาล อบต. อบจ. นี่ยังไม่รวมโครงการจากภาคเอกชนอีกมากกว่า 40 โครงการต่อปี!!!

แล้วทำไม เกษตรกรไทยถึงยังลำบากยากจนอยู่ดี?

ส่วนหนึ่งจากปากคำบอกเล่าของเกษตรกรในหลายชุมชน สะท้อนกลับมาว่า เพราะความช่วยเหลือส่วนใหญ่ไม่ได้เริ่มมาจากปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกรในพื้นที่ แต่เริ่มมาจากความถนัดและชำนาญของแต่ละหน่วยงานที่เข้าไปช่วยมากกว่า ทำให้การแก้ปัญหานั้นไม่ตรงจุด ไม่โดนใจ 

เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ...คำที่พ่อสอน

ชวนกันทำดี วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561,ข่าววันนี้,Rabbit Today

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเคยให้หลักการดำเนินงานพัฒนาเชิงพื้นที่ไว้ว่า คนทำงานนั้นต้อง เข้าใจ เข้าถึง จึงจะพัฒนาให้ประสบผลสำเร็จ ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างตอบโจทย์และยั่งยืน โครงการชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า จึงเริ่มต้นตั้งแต่ส่งทีมงานของโครงการฯ ซึ่งเป็นหนุ่มสาวรุ่นใหม่กว่า 10 ชีวิต เข้าไปฝังตัวใช้ชีวิตร่วมกับชุมชนแต่ละแห่งนานนับปี ให้กินอยู่ ใช้ชีวิต เพื่อให้เข้าใจถึงสภาพปัญหาของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ ซึ่งต่างก็มีแตกต่างหลากหลาย ตั้งแต่ปัญหาความเสื่อมโทรมของดินและแหล่งน้ำ วิธีการเพาะปลูกที่ล้าสมัยและขาดประสิทธิภาพ โรคพืชและแมลงต่างๆ ที่สร้างความเสียหายให้กับพืชผลการเกษตร  ไปจนถึงปัญหาการสื่อสารกับผู้บริโภค และการขาดแคลนความรู้ด้านการเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตรที่ผลิตได้

จนเมื่อเกิดความเข้าใจในปัญหาของชุมชนแต่ละแห่งแล้ว จึงได้เริ่มกระบวนการออกแบบกิจกรรมที่เน้นการ ‘ให้ความรู้’ ควบคู่ไปกับการ ‘ฝึกให้ทำ’ บนที่ดินทำกิน ทั้งของเกษตรกรเอง และแปลงสาธิตที่คนในชุมชนลงหุ้นจัดหามาเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน โดยสยามคูโบต้าก็ได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญจากทุกสาขาวิชาทั้งทางด้านการเกษตร การค้า และการพัฒนาความสามารถของเกษตรกร คอยเป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือตั้งแต่ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ ไปจนถึงการติดตามเพื่อประเมินผล

ชวนกันทำดี วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561,ข่าววันนี้,Rabbit Today

เอ๋ พรรณรมณฑ์ อยู่จงดี เจ้าหน้าที่ CSR และองค์กรสัมพันธ์ที่ลงพื้นที่ตั้งแต่วันแรกๆของการทำโครงการ เล่าให้ฟังว่า “ภูมิใจและดีใจที่มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือพัฒนาเกษตรกร กว่า 6 ปีที่ลงพื้นที่มาได้ความรักความผูกพันที่เกิดจากการร่วมทุกข์ร่วมสุขกับชาวบ้าน มันทำให้เรายิ่งมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานส่วนนี้ เพราะเราอยากเห็นเกษตรกรพึ่งตัวเองได้ในที่สุด”

โครงการเหล่านี้เริ่มทำมาตั้งแต่ปี 2557  ปัจจุบันมีอยู่ใน 5 พื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ซึ่งมีตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จไปแล้วมากมาย อาทิ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง ที่ทำงานร่วมกับศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า-เกษตรทิพย์ จ.ศรีสะเกษ ที่ได้มีการต่อยอดแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เป็น แป้งข้าวอินทรีย์และเครื่องดื่มพร้อมชงข้าวผงผสมธัญพืช จนสร้างมูลค่าเพิ่มได้

ชวนกันทำดี วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561,ข่าววันนี้,Rabbit Today

ผู้นำชุมชนบ้านอุ่มแสงอย่างลุงบุญมี สุระโคตร นับเป็นเกษตรกรหัวก้าวหน้าที่เริ่มแนวทางเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ปี 2547 นอกจากเรื่องของการเพาะปลูกแล้ว กลุ่มของคุณลุงยังมีการนำสินค้าเกษตรไปขายในงานออกร้านต่างๆ โดยมอบ หมายให้สมาชิกในกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันไปคุมบูธขายของ และเมื่อกลับมาแล้วจะต้องนำสิ่งที่ได้พบเจอมาเล่าให้เพื่อนสมาชิกฟัง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 

พี่มูน หนึ่งในสมาชิกชุมชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ มองว่าตอนนี้ก็ยังมีชาวบ้านในชุมชนที่ไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกเกษตรอินทรีย์ เพราะยังขาดความเข้าใจในรายละเอียด หลายคนอยากได้คำอธิบายว่าทำไมต้องทำ ซึ่งถ้ามีการสร้างผู้นำประจำหมู่บ้านให้เป็นนักสื่อสารและคอยชี้แนวทางเวลาที่มือใหม่เจอปัญหา จะทำให้ชุมชนเติบโตได้อย่างเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

ชวนกันทำดี วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561,ข่าววันนี้,Rabbit Today

หากพิจารณาจากลักษณะธุรกิจของคูโบต้า การบริจาครถแทร็กเตอร์อาจจะสะดวกและง่ายดายกว่า แต่ผลลัพธ์ที่ผ่านมาก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าปริมาณของความช่วยเหลืออาจไม่ใช่คำตอบสุดท้ายที่เกษตรกรต้องการ หากขาดความเข้าใจในปัญหาและความจริงจังต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของคุณสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ได้กล่าวว่า 

“เกษตรกรคือประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ เราจึงเชื่อมั่นว่าหากเกษตรกรเติบโต แข็งแรง มีความเป็นอยู่ที่มั่นคง ก็จะส่งผลให้ประเทศไทยโดยรวมเติบโต แข็งแรง และมั่นคงเช่นกัน”

และนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางออกที่น่าสนใจว่า ทำอย่างไรเกษตรกรไทยจึงจะอยู่รอดในยุค 4.0! Advertising