ข่าว

Forgotten Beauty

Published 25 ก.ค. 2018

By Rabbit Today

Forgotten-Beauty-Rabbit-Today-MAIN_920x470

Forgotten Beauty นิทรรศการของศิลปิน ต้าน เหวย เคิง  เป็นการแสดงผลงานภาพเขียนชนเผ่าโบราณต่างๆ ในรัฐซาราวะก์ สมัยที่ศิลปินผู้วาดภาพเคยเดินทางไปเยี่ยมเยือน จำนวน 17 ชิ้น

Forgotten Beauty,nEWS bEAT,rABBIT tODAY'

เป็นผลงานที่ทำให้เรานึกถึงภาพวาดผู้คนและวิถีชีวิตหลากสีสันบนเกาะตาฮิติของ “โกแกง” ศิลปินชื่อก้องโลก ซึ่งทำให้เห็นว่า ความงดงามวิถีชีวิตคนพื้นเมืองและวัฒนธรรมชนเผ่า เป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าได้เสมอ

ต้าน เหวย เคิง ใช้เวลานานนับปี เข้าไปคลุกคลีกับวิถีชีวิตแบบชนเผ่าในป่าใหญ่ ศึกษาความเป็นอยู่และวัฒนธรรมอันน่าทึ่งร่วมกับกลุ่มชนเผ่าเหล่านี้

Forgotten Beauty,News Beat,Rabbit Today

โดยเริ่มจากการวาดเครื่องประดับของชนเผ่าชาย-หญิง ที่ทำให้เขาเข้าใจและมีความคิดรวบยอดจากความแตกต่างเล็กๆ น้อยๆ และความเชื่อที่บอกถึงวิถีการดำเนินชีวิตและสุนทรียศาสตร์แบบพื้นเมือง

ความคิดรวบยอดที่บ่งบอกความเข้าใจอันลึกซึ้งของเขาในเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์และความโดดเด่นของภาษาพื้นเมืองที่หลากหลาย ประเพณี กฎระเบียบ อาณาเขต และวัฒนธรรม ที่ยึดถือปฏิบัติกันมา ซึ่งให้ภาพปรัชญาและโครงสร้างของอารยธรรมความเป็นมนุษย์แก่เรา 

ด้วยความพยายามที่จะเชื่อมต่อช่องว่างของความเข้าใจที่แตกต่างกัน ต้าน เหวย เคิง บันทึกการสำรวจค้นคว้าของเขาผ่านการวางแสดงเครื่องประดับของชนเผ่าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ที่มักสร้างสรรค์ขึ้นจากความเชื่อและพิธีกรรมตามตำนาน

Forgotten Beauty,News Beat,Rabbit Today

เช่น รอยสักแบบชนเผ่า คือ สัญลักษณ์ที่แสดงความเชื่อว่ามีพลังของการปกป้อง พิธีกรรมการบูชาแบบดั้งเดิมที่ปัจจุบันถูกมองเป็นเครื่องหมายของความโหดร้าย ซึ่งเห็นน้อยลงไปเรื่อยๆ จนหาดูยาก หรือถูกเข้าแทนด้วยกลืนหายไปกับวัฒนธรรมของยุคสมัยใหม่นี้ จนละทิ้งจารีตประเพณีแบบดั้งเดิมหรือเลือนหายไป

มันเป็นการเปลี่ยนระบบความเชื่อที่ถูกครอบโดยความศิวิไลซ์ ซึ่ง ต้าน เหวย เคิง ปราถนาที่จะสะท้อนเรื่องราวเหล่านี้ผ่านงานภาพเขียนของเขา  จากระบบความเชื่อที่ฝังตัวและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติต่อความเป็นจริงในการแสวงหาอย่างไม่หยุดหย่อนของหลักฐานที่ชัดเจนของก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

Forgotten Beauty,News Beat,Rabbit Today

Forgotten Beauty คือ งานที่ถ่ายทอดความคิดรวบยอดของศิลปิน ที่รวบรวมเสน่ห์ของชนเผ่าเหล่านั้น ผ่านการสร้างสรรค์ชุดภาพที่สั่งสมความทรงจำของบรรพบุรุษแต่โบราณ ภาพเหมือนบุคคลอันลึกซึ้งเหล่านี้มีความสมจริงแสดงจุดเด่น ความแกร่ง และพลังของคนสูงอายุ และเคารพในความเป็นชนเผ่าดั้งเดิม พวกเขาตั้งคำถามถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการอารยะของโลกใหม่ และตอกย้ำความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมอันศักดิ์สิทธิ์และวิถีความเชื่อและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม 

พวกเขาบันทึกช่วงเวลาที่เสมือนเป็นการต่อรองความขัดแย้งของการอนุรักษ์กับอารยะที่เดินไปตามอนาคตกาล  

 


Advertising