ข่าว

ซื้อหนังสือ ลดหย่อนภาษีได้

Published 26 พ.ค. 2019

By Rabbit Today

ซื้อหนังสือ ลดหย่อนภาษีได้

ข่าวดีสำหรับคนรักการอ่าน เมื่อรัฐบาลขานรับมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการอ่าน ‘ช้อปหนังสือช่วยชาติ’ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบูรณาการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ แถลงมาตรการ ภาษีส่งเสริมการอ่านหนังสือ ‘ช้อปหนังสือช่วยชาติ’ ว่า รัฐบาลได้มีการออกมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการอ่านและพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็น ชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการอ่านมาตรการภาษีพยุงเศรษฐกิจช่วงกลางปี

นักอ่านสามารถนำค่าหนังสือและค่าบริการ E-book ทุกประเภทตามที่จ่ายจริง ไปเป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2562 โดยลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือในครั้งนี้ สามารถนำมาคิดรวมกับการจ่ายในการซื้อหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 1-16 มกราคม 2562 ตามมาตรการช้อปช่วยชาติ แต่ต้องไม่เกิน 15,000 บาท เช่นกัน

สำหรับมาตรการนี้ นับเป็นการส่งเสริมศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย และสอดคล้องกับยุทธ ศาสตร์ชาติ 20 ปี เน้นยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ และจำเป็นต้องกำหนดมาตรการภาษีเพื่อสนับ สนุนส่งเสริมการอ่านและการกระตุ้นการตัดสินใจซื้อหนังสือ รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในวงการหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด รวมไปถึงหนังสือที่อยู่ในรูปแบบ E Book ด้วยAdvertising