ข่าว

สุนัข-แมวจรจัด ปัญหาสามัญที่คนกรุงให้เร่งแก้

Published 12 พ.ค. 2019

By Rabbit Today

stray-dog-problems-in-Bangkok-news-beat-banner

น้องหมา-น้องแมวจรจัด เป็นภาพที่คนกรุงทั่วไปคุ้นชิน บางคนรัก บางคนรังเกียจ เพราะอย่างไรเสียถ้าได้ชื่อว่าหมา-แมวจรจัดแล้ว เราสมควรต้องระแวดระวังในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บและสุขอนามัย อย่าเผลอไผลไปจับมันแบบสุ่มสี่สุ่มห้า อาจมีภัยถึงตัวได้

ล่าสุดศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ออกสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสุนัข-แมวจรจัด โดยเก็บกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,207 กลุ่มตัวอย่าง เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา 

ผลสำรวจพบว่า ปัจจุบันตัวเลขจำนวนสุนัขจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครจากกรมปศุสัตว์ มีจำนวนประมาณ 140,000-150,000 ตัว ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงเกินกว่าจะจัดการปัญหาได้โดยง่าย โดยศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดของกรุงเทพมหานคร ทั้งในส่วนของศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดประเวศ และศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดทัพทัน จ.อุทัยธานี สามารถรองรับสุนัขจรจัดได้ประมาณ 10,000 ตัวเท่านั้น เมื่อเทียบกับปัญหาจำนวนสุนัขจรจัดที่มีจำนวนกว่า 150,000 ตัว นั่นหมายถึง กทม. ไม่มีพื้นที่สำหรับรองรับได้ทั้งหมด

ในช่วงที่ผ่านมามีการถกเถียงในประเด็นปัญหาสุนัข-แมวจรจัด ว่าจะมีการแก้ไขอย่างไร โดยเฉพาะประเด็นเรื่องผู้เลี้ยงจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงของตนเอง การขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว การเก็บภาษีสัตว์เลี้ยง รวมไปถึงประเด็นแนวทางการกำจัดสุนัข-แมวจรจัดที่ไม่มีเจ้าของทิ้ง ความคิดเห็นของประชาชนต่อปัญหาสุนัข-แมวจรจัด มีข้อมูลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าสุนัข-แมวจรจัด เป็นปัญหาสังคมที่ต้องเร่งแก้ไข ร้อยละ 76.1 และเคยพบเห็นสุนัข-แมวจรจัด ในบริเวณที่อยู่อาศัย ร้อยละ 87.6

คิดว่าสุนัข-แมวจรจัด จะเป็นอันตรายต่อตนเองและครอบครัว ร้อยละ 42.8 และคิดว่าปัญหาสุนัข-แมวจรจัด เกิดจากความมักง่ายของผู้เลี้ยง ร้อยละ 74.1

ร้อยละ 42.7 ทราบว่าผู้ที่นำสัตว์เลี้ยงมาปล่อยทิ้งหรือไม่รักษาความสะอาด หรือปล่อยให้ก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ชุมชน ผู้เป็นเจ้าของจะถูกปรับ 5,000 บาท ตามกฎหมาย และอยากให้ผู้ที่ให้อาหารสุนัข-แมวจรจัด ที่ไม่ได้เลี้ยงดูอย่างใกล้ชิด หยุดพฤติกรรม ร้อยละ 47.9 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยากให้หน่วยงานภาครัฐมีกระบวนการนำสุนัข-แมวจรจัดไปดูแลในสถานที่ที่เหมาะสม ร้อยละ 84.2

อยากให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ปลอดจากสุนัข-แมวจรจัด เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ร้อยละ 83.6 และเห็นด้วยกับการที่กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ปลอดจากสุนัข-แมวจรจัด ร้อยละ 78.0

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในการที่หน่วยงานภาครัฐมีการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว โดยผู้เลี้ยงจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงของตนเอง ร้อยละ 78.0

เลี้ยงเขาแล้ว อย่าทิ้งเขานะ…ฝากไว้ตรงนี้เลยAdvertising