ข่าว

Today News วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561

Published 16 ต.ค. 2018

By Rabbit Today

TodayNews_issue63-news-beat-Rabbit-Today-banner

ขึ้นค่าทัวร์ 'สิมิลัน'

Today News วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561,ข่าววันนี้,Rabbit Today

ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดเผยถึงการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว เกาะสิมิลัน จ.พังงา เพื่อไม่ให้ซ้ำรอยกับฤดูท่องเที่ยวที่แล้ว ที่มีนักท่องเที่ยวทะลุเกินเพดาน และขีดความสามารถในการรองรับ 7,000-8,000 คนต่อวัน ทำให้เกิดความหนาแน่น และทรัพยากรธรรมชาติเสียหาย

โดยยืนยันว่าจะยังคงจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่ 3,225 คน ต่อวัน และจำกัดการดำน้ำ 525 คน ต่อวัน ส่วนเรื่องค่าธรรมเนียมการขึ้นเกาะ จาก 400 บาท ยังไม่ขึ้นการขึ้นเกาะสิมิลัน แต่แนะนำให้ผู้ประกอบการขึ้นค่าแพ็กเก็จทัวร์ที่ขายให้กับชาวต่างชาติ ในเมื่อคนไปเที่ยวได้น้อยลง เพราะจำกัดนักท่องเที่ยว จึงต้องขึ้นค่าทัวร์ให้อยู่ได้ ซึ่งเป็นไปตามกลไกลของตลาด สิ่งไหนที่มีความสวยงาม หากเปรียบเทียบกับที่อื่นในโลก สิ่งที่สวยงามจะค่าบริการสูงมากเนื่องจาก หากผู้ประกอบการจะอยู่ได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการปรับตัวด้วย

จะไม่เห็นตัวเลข 7,000 คน เหมือนกับซีซั่นฤดูท่องเที่ยวที่แล้ว วันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชต้องเคร่งครัดมาก เนื่องจากเป็นประชามติของนักท่องเที่ยว ที่ไม่อยากเห็นการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวล้นเกาะ และกรมอุทยานฯจะต้องทำให้ได้ จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการทั้งหลาย ว่ามีความจำเป็นที่จะต้องรักษาทรัพยากรไว้ หากยังเที่ยวในรูปแบบเดิม อนาคตเราอาจจะไม่หลงเหลือความสวยงาม เหมือนที่พังไปแล้ว ทั้งพีพีดอน มาหยา สมุย เสม็ด

สำหรับฤดูการท่องเที่ยวที่ผ่านมา เกาะสิมิลันต้องรับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เกินขีดความสามารถในการรองรับ ทำให้กรมอุทยานต้องวางมาตราการ ทั้งการสร้างท่าเรือ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวให้อยู่บนเรือ การให้ขึ้นด้านหลังอ่าวเกือก และการจำหน่ายตั๋วแบบอีทิกเก็ต และการซื้อตั๋วล่วงหน้า

CR.: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/815740

_______________________________________________

เปิดรายจ่ายการศึกษาไทย คนจนแบกรับสูงกว่าคนรวย 4 เท่า

Today News วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561,ข่าววันนี้,Rabbit Today

เปิดผลวิจัยรายจ่ายการศึกษาไทย สูงเกือบ 9 แสนล้าน  แต่ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณต่ำ มีปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสและคุณภาพ เช่น เด็กจากครอบครัวยากจนออกกลางคัน ลูกคนรวยเรียนต่อในระดับสูงได้มากกว่าคนจน ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา คุณภาพการจัดการศึกษาที่แตกต่างกันอย่างมากระหว่างเมืองกับชนบท ขณะที่รูปแบบการอุดหนุนส่วนใหญ่ยังเป็นลักษณะการอุดหนุนแนวราบ คือ เด็กนักเรียนได้รับเงินอุดหนุนเท่ากันทุกคน แม้ว่าจะมีความขัดสนต่างกันมาก

โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรเพื่อพัฒนาสุขภาพและการศึกษาของนักเรียน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และธนาคารโลก จัดเสวนา ‘เจาะลึกรายจ่ายด้านการศึกษาของประเทศไทย’ ซึ่ง รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ หัวหน้าโครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรเพื่อพัฒนาสุขภาพและการศึกษาของนักเรียน อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ได้ร่วมกับ กสศ. และ สสส. จัดทำข้อมูลรายจ่ายด้านการศึกษาปี 2551-2559 พบว่า ประเทศไทยใช้งบประมาณลงทุนด้านการศึกษาปี 2559 มากถึง 878,878 ล้านบาท คิดเป็น 6.1% ของจีดีพี สูงกว่าประเทศกลุ่มโออีซีดี ที่ลงทุนเพียง 5.2% ของจีดีพี 

ขณะที่งบประมาณด้านการศึกษาต่องบประมาณแผ่นดิน คิดเป็น 1 ใน 4 ของงบประมาณแผ่นดิน (รวมส่วนกลางและท้องถิ่น) ถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก และกลุ่มโออีซีดี ในภาพรวมประเทศไทยมีการลงทุนด้านการศึกษาสูง 9 แสนล้าน แสดงว่าไม่ได้ขาดแคลนทรัพยากร แผนงานด้านการศึกษาได้รับงบประมาณแผ่นดินสูงสุดกว่าร้อยละ 20 เฉพาะรายจ่ายในส่วนของภาครัฐกว่า 6 แสนล้านบาทถูกนำไปใช้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 70% อุดมศึกษา 19% เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ไทยใช้จ่ายสูงในระดับประถมศึกษา แต่ต่ำเกินไปในระดับอาชีวะที่มีอยู่ราว 4%

รศ.ดร.ชัยยุทธ์ กล่าวว่า หากมองไปที่ครัวเรือนไทยร่วมจ่ายเกือบ 2 แสนล้านบาท เฉลี่ยปีละ 11,330 บาท ต่อคน โดยครัวเรือนยากจนจะแบกรับอยู่ที่ 22% ของรายได้ สูงกว่าครัวเรือนที่มีฐานะร่ำรวยที่รับภาระเพียง 6% ของรายได้เท่านั้น หรือสูงกว่า 4 เท่า ทั้งนี้ งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในปีงบประมาณ 2559 มีมูลค่ารวม 28,000 ล้านบาท พบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 70 เป็นงบบุคลากร งบลงทุน งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น

โดยมีงบเงินอุดหนุนอยู่เพียงร้อยละ 30 เท่านั้น ซึ่งในจำนวนนี้คิดเป็นงบประมาณเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจน ลดปัญหาการออกกลางคัน เงินอุดหนุนเด็กยากจนและพักนอนในระบบโรงเรียนอยู่ที่ประมาณ 3,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 ของเงินอุดหนุนทั้งหมด โดยสามารถจัดสรรให้เด็กยากจนที่จำนวน 1.6 ล้านคน

“ปัญหาคือภาครัฐใช้จ่ายสูง แต่ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณต่ำ ยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสและด้านคุณภาพ เช่น เด็กจากครอบครัวยากจนออกกลางคัน ลูกคนรวยเรียนต่อในระดับสูงได้มากกว่าคนจนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา คุณภาพการจัดการศึกษาที่แตกต่างกันอย่างมากระหว่างเมืองและชนบท ขณะที่รูปแบบการอุดหนุนส่วนใหญ่ยังเป็นลักษณะการอุดหนุนแนวราบ คือ เด็กนักเรียนได้รับเงินอุดหนุนเท่ากันทุกคน แม้ว่าจะมีความขัดสนต่างกันมาก ดังนั้นเด็กที่มีฐานะยากจนกว่าเด็กคนอื่นๆ จึงมีปัจจัยเสี่ยงที่จะหลุดออกนอกระบบการศึกษามากกว่า หรือไม่เรียนต่อ รูปแบบการอุดหนุนเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันจึงควรมีลักษณะการอุดหนุนในแนวดิ่งมากกว่าคือ มีการจัดสรรตามความจำเป็นของผู้เรียนที่มีสภาพแตกต่างกัน” รศ.ดร.ชัยยุทธ์ กล่าว

CR.: http://www.komchadluek.net/news/edu-health/347701

_______________________________________________

มาเลเซียจ่อเลิกโทษประหารชีวิต

Today News วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561,ข่าววันนี้,Rabbit Today

ครม.มาเลเซียไฟเขียวยกเลิกโทษประหารชีวิต เตรียมชงรัฐสภาพิจารณาในสัปดาห์นี้ ด้านกลุ่มสิทธิมนุษยชนออกมายกย่อง

นายโกบินด์ ซิงห์ เตียว รัฐมนตรีกระทรวงการสื่อสารและมัลติมีเดียมาเลเซีย เผยกับสำนักข่าวเอเอฟพีว่า คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้มีการยกเลิกบทลงโทษประหารชีวิตแล้ว และเขาหวังว่าจะมีแก้ไขกฎหมายดังกล่าวในเร็วๆ นี้

ก่อนหน้านี้สื่อท้องถิ่นรายงานว่า รัฐบาลมาเลเซียจะนำร่างกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภาในวันจันทร์ที่ 15 ต.ค. นี้

ขณะที่บรรดากลุ่มสิทธิมนุษยชนกล่าวชื่นชมการตัดสินใจดังกล่าว นำโดยองค์การนิรโทษกรรมสากล (แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล) ระบุว่า เป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญและขอให้รัฐบาลมาเลเซียดำเนินการอย่างจริงจังโดยไม่มีข้อยกเว้น 

ปัจจุบัน มาเลเซียมีนักโทษรอการประหารชีวิตกว่า 1,200 คน โดยบทลงโทษดังกล่าวถูกนำมาใช้กับผู้ที่มีความผิดในข้อหาฆาตกรรม ค้ายาเสพติด ก่อกบฏ และก่ออาชญากรรมอื่นๆ

CR.: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/815499Advertising