ธุรกิจและการเงิน

เจ้าหนี้รู้ไว้ ทวงหนี้อย่างไรให้หน้าไม่แหก

Published 27 ส.ค. 2019

By นนทพัฒน์

เจ้าหนี้รู้ไว้ ทวงหนี้อย่างไรให้หน้าไม่แหก

เงินๆ ทองๆ ของใครของใครก็ห่วง ฝ่ายเจ้าหนี้ห่วงว่าจะไม่ได้คืน ลูกหนี้ห่วงว่าจะไม่มีคืน บ้านเมืองมีกฏเกณฑ์ ว่าทวงถามกันอย่างไรให้ไม่ผิด พรบ.

เมื่อสัปดาห์ก่อน ข่าวราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง จำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้ ซึ่งทุกคนสนใจประเด็นเรื่อง การทวงไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน ที่เฉพาะเจาะจงเพิ่มมา

เราต้องย้อนนำไปพิจารณาร่วมกับ พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ที่บรรดาเจ้านี้และลูกหนี้ควรรู้ไว้ ไม่ให้เสียความรู้สึก Rabbit Today สรุปมาให้เข้าใจดังนี้

  1. ติดต่อตามสถานที่ และเวลาที่ถูกกำหนดไว้ตามสัญญา โดยไล่เรียงจากที่อยู่ทางไปรษณีย์ของลูกหนี้ เมื่อผู้ทวงถามหนี้ได้พยายามติดต่อตามสมควรแล้ว ลำดับต่อมาคือติดต่อ ตามภูมิลําเนา ถิ่นที่อยู่ หรือสถานที่ทํางานของบุคคลดังกล่าว และอยู่ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น. ส่วนวันหยุดราชการ เวลา 08.00-18.00 น. 
  2. เรื่องจำนวนครั้งที่ติดต่อในการทวงถาม ตามการกำหนดในประกาศล่าสุด คือ ไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน
  3. เจ้าหนี้อาจมีตัวแทนของตัวเองได้ พูดง่ายๆ คือใครรับจ้างทวงแทน จำเป็นต้องแสดงตัวอย่างถูกต้อง บอกชื่อ สกุล ชื่อหน่วยงาน และจํานวนหนี้ ถ้าผู้รับมอบอํานาจดังกล่าวทวงถามหนี้ต่อหน้า ให้แสดงหลักฐานการมอบอํานาจให้ทวงถามหนี้ด้วย
  4. ข้อสำคัญที่ต้องระวังก็คือ ต้องไม่ข่มขู่ ใช้วาจารุนแรง หรือดูหมิ่น นอกจากนี้ ยังห้ามทวงถามในลักษณะที่เป็นเท็จ หรือทำให้เข้าใจผิด เช่น การใช้ข้อความ เครื่องหมายสัญลักษณ์เครื่องแบบที่ทำให้เข้าใจว่าเป็นการทวงถามโดยศาล หน่วยงานของรัฐ การแสดงหรือมีข้อความที่ทำให้เข้าใจว่าจะถูกดำเนินคดี ยึดหรืออายัดทรัพย์หรือเงินเดือน ฯลฯ

พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 นั้น ครอบคลุมมีผลบังคับใช้ทั้งหนี้ในและนอกระบบ (นะจ๊ะ)

เจ้าหนี้รู้ไว้ ทวงหนี้อย่างไรให้หน้าไม่แหก,Rabbit Today

ห้ามทำ

🚫 ติดต่อบุคคลอื่นเพื่อทวงถามหนี้

🚫 ข่มขู่ดูหมิ่น ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดให้เกิดความเสียหาย

🚫 ส่งโทรสาร ไปรษณีย์ ใช้ข้อความหรือสัญลักษณ์บนซองจดหมายที่ทำให้เข้าใจว่าเป็นการทวงหนี้

🚫 ทำให้เข้าใจผิด เช่นบอกว่าหน่วยงานของรัฐหรือศาล เป็นผู้ทวงหรือถูกดำเนินคดี อายัดทรัพย์

🚫 เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกินกว่าอัตราที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้กำหนด

🚫 เสนอหรือจูงใจให้ลูกหนี้ออกเช็ค ทั้งที่รู้อยู่ว่าลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้

🚫 เจ้าหน้าที่ของรัฐประกอบธุรกิจทวงถามหนี้หรือสนับสนุนการทวงถามหนี้ที่ไม่ใช่หนี้ของตน

ต้องทำ

ช่วงเวลาที่ติดต่อได้ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-20.00 น. / วันหยุดราชการ เวลา 8.00-20.00 น.

 หากติดต่อโดยบุคคลหรือไปรษณีย์ให้ติดต่อตามสถานที่ที่ลูกหนี้แจ้งไว้

 แจ้งชื่อเจ้าหนี้และจำนวนหนี้ที่ต้องชำระ

 หากลูกหนี้ชำระหนี้ต้องออกหลักฐานการชำระหนี้ให้ด้วย

หากได้รับผลกระทบการการทวงถามหนี้ ร้องเรียนได้ที่ หน่วยงานในท้องถิ่นของคุณ

  • ที่ว่าการอำเภอ
  • สถานีตำรวจ
  • ที่ทำการปกครองจังหวัด
  • กรมการปกครอง
  • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  • กองบัญชาการตำรวจนครบาล


Advertising