พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒

วัดประจำรัชกาลที่ 2: วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ ชนิดราชวรมหาวิหาร

Published 1 ม.ค. 0001

By Rabbit Today

Royal-Temples-2-coronation-Rabbit-Today-banner-1

วัดอรุณราชวราราม เป็นวัดโบราณ สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เดิมเรียกว่า ‘วัดมะกอก’ ตามชื่อ ตำบลบางมะกอก ซึ่งเป็นตำบลที่ตั้งวัด ภายหลังเปลี่ยนเป็น ‘วัดมะกอกนอก’ เพราะมีวัดสร้างขึ้นใหม่ในตำบลเดียวกัน แต่อยู่ลึกเข้าไปในคลองบางกอกใหญ่ ที่ชื่อว่า ‘วัดมะกอกใน’

ต่อมาในปี พ.ศ.2310 เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงมีพระราชประสงค์ตั้งราชธานี ณ กรุงธนบุรี จึงเสด็จกรีธาทัพล่องลงมาทางชลมารคถึงหน้าวัดมะกอกนอกแห่งนี้เมื่อเวลารุ่งอรุณพอดี จึงทรงเปลี่ยนชื่อวัดมะกอกนอกเป็น ‘วัดแจ้ง’ เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งนิมิตที่ได้เสด็จมาถึงวัดนี้เมื่อเวลาอรุณรุ่ง

ในสมัยรัชกาลที่ 2 พระองค์ทรงดำเนินการปฏิสังขรณ์ต่อมา และได้ทรงปั้นหุ่นพระประธานวัดนี้ด้วยฝีพระหัตถ์ และทรงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดอรุณราชวราราม ล่วงเข้าสู่รัชสมัยแห่งรัชกาลที่ 3 โปรดให้ปฏิสังขรณ์ทั่วพระอาราม โดยเฉพาะพระปรางค์องค์ใหญ่ หรือพระปรางค์ประธาน แต่ได้มีการฉลองในรัชกาลที่ 4 โดยมีพระปรางค์ประธานขนาดใหญ่สูง 81 เมตร มีพระปรางค์องค์เล็ก และมณฑปประจำทิศทั้ง 4 ทั้งหมดมีสีขาว ประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องสีงดงามยิ่ง พระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยนามว่า พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก ที่หน้าพระประธานประดิษฐานพระอรุณ หรือพระแจ้ง ศิลปะล้านช้าง ซึ่งอัญเชิญมาไว้แต่ครั้งรัชกาลที่ 4

วัดประจำรัชกาลที่ 2: วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ ชนิดราชวรมหาวิหาร,พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒,Rabbit Today

ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เกิดเพลิงไหม้พระอุโบสถ จึงโปรดให้ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถใหม่เกือบทั้งหมด โดยโปรดให้กรมหมื่นปราบปรปักษ์เป็นแม่กองในการบูรณะ นอกจากนั้นยังได้โปรดให้พระยาราชสงครามเป็นนายงานอำนวยการปฏิสังขรณ์พระปรางค์องค์ใหญ่ และเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงโปรดให้มีการฉลองใหญ่รวม 3 งานพร้อมกันเป็นเวลา 9 วัน คือ งานฉลองพระไชยนวรัฐ งานบำเพ็ญพระราชกุศลพระชนมายุสมมงคล คือมีพระชนมายุเสมอพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และงานฉลองพระปรางค์ 

ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มีการบูรณปฏิสังขรณ์หลายอย่าง โดยเฉพาะพระปรางค์วัดอรุณฯ มีการประกอบพิธีบวงสรวงก่อนเริ่มการบูรณะพระปรางค์ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2510 และการบูรณะก็สำเร็จด้วยดี ถือเป็นพระปรางค์ที่สูงที่สุดในประเทศไทยและสูงที่สุดในโลก อีกทั้งกลายเป็นสัญลักษณ์ของไทยที่มีชื่อเสียงในสายตาชาวโลกมาจนถึงทุกวันนี้ 

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 จะเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดแห่งนี้