ข่าว

นิทรรศการ ครุ ศิลปะไทย

Published 10 ก.ย. 2018

By Rabbit Today

Art-Bangkok-com-news-beat-Rabbit-Today-banner

ครุ ศิลปะไทย

นิทรรศการ ครุ ศิลปะไทย,ข่าววันนี้,Rabbit Today

ศิลปะไทย เป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าของชาติ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และพัฒนาให้มีความเจริญงอกงาม สาขาวิชาศิลปศึกษาจึงให้ความสำคัญในการจัดการศึกษาทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะไทยแก่นิสิต รวมทั้งส่งเสริมให้นิสิตพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสอน เพื่อให้สามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านศิลปะไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นิทรรศการ ครุ ศิลปะไทย,ข่าววันนี้,Rabbit Today

นิทรรศการ: ครุ ศิลปะไทย

ศิลปิน: นิสิตทุนโครงการยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะไทย สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา จำนวน 12 คน

วันที่: 6-23 สิงหาคม 2561

สถานที่: ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น. ปิดให้บริการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการAdvertising