ข่าว

ดื่มแอลกอฮอล์แก้หนาว เสี่ยงเสียชีวิต

Published 23 ต.ค. 2019

By Rabbit Today

ดื่มแอลกอฮอล์แก้หนาว เสี่ยงเสียชีวิต

ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2562-2563 จะเริ่มต้นเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวตั้งแต่กลางเดือนที่ผ่านมา (17 ต.ค.62) ถึงกลางเดือน ก.พ. 2563 ในช่วงเวลาดังกล่าวสภาพอากาศจะมีความแปรปรวน และอาจทำให้อุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนทำให้ร่างกายป่วยด้วยโรคติดต่อในช่วงฤดูหนาวได้ง่ายกว่าปกติ 

โดยเฉพาะโรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคหัด โรคอีสุกอีใส โรคมือ เท้า ปาก และโรคอุจจาระร่วง ซึ่งสามารถแพร่กระจายติดต่อได้ง่ายและรวดเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป เด็กเล็กอายุระหว่าง 6 เดือนถึง 2 ปี ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบ หืด และผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ ได้มีมาตรการเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพของประชาชนในช่วงฤดูหนาว ได้แก่ การวินิจฉัยและการให้การรักษาที่ถูกต้องตามแนวทางการรักษาโรค และจัดการสำรองยาให้เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วย โดยได้เตรียมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง จำนวน 350,000 โดส ทั่วกรุงเทพมหานคร กับจัดเตรียมหน้ากากอนามัยจำนวน 500,000 ชิ้น ให้กับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ

ทั้งนี้จึงขอให้ประชาชนระมัดระวัง ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยรับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัย และครบ 5 หมู่ ดื่มน้ำที่สะอาดหรือน้ำต้มสุก น้ำบรรจุขวดที่มีเครื่องหมาย อย. รับรอง เลือกซื้อน้ำแข็งที่สะอาด ไม่มีตะกอน ล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดก่อนรับประทานอาหาร หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อต่างๆ 

สำหรับผู้ป่วยควรอยู่บ้าน ไม่ควรเข้าไปที่ชุมชน แต่หากจำเป็นให้สวมหน้ากากอนามัย หรือใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูกเวลาไอหรือจาม นอกจากนี้ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอ สวมเสื้อผ้าที่มีความหนาหรือห่มผ้าเพื่อเพิ่มความอบอุ่นแก่ร่างกาย 

และงดการดื่มแอลกอฮอล์แก้หนาว เพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้หัวใจวายและเสียชีวิตได้Advertising