ข่าว

โรงเรียนคะแนน โอ-เน็ต ดีเด่น

Published 11 มิ.ย. 2019

By Rabbit Today

โรงเรียนคะแนน โอ-เน็ต ดีเด่น

เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้เป็นคนดีและคนเก่งควบคู่กันไป กรุงเทพมหานคร (กทม.) จึงเปิดโครงการประชุมครู ประจำปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานเขตพระนคร

ครั้งนี้ยังมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการพัฒนาการจัดการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาที่มีผลคะแนน O-NET เฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งประกอบ ด้วย คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จำนวน 10 โรงเรียน 

อาทิ โรงเรียนราชบพิตร โรงเรียนวัดสุทัศน์ โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม โรงเรียนวัดตรีทศเทพ โรงเรียนวัดอินทรวิหาร โรงเรียนวัดใหม่อมตรส โรงเรียนวัดราชนัดดา โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงเรียนวัดมหาธาตุ และโรงเรียนวัดพระเชตุพน 

นอกจากนี้ นโยบายของ กทม.ยังมุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษาของนักเรียน โดยส่งเสริมให้มีการจัดสรรเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีคุณภาพเพื่ออำนวยความสะดวกในห้องเรียน ด้วยการใช้ ICT หรือ Smart Education และเน้นการเรียนรู้แบบให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ (Active Learning) ทั้งยังส่งเสริมให้มีการพัฒนาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้ทุกคนสามารถอ่านออกได้ 100% ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร เช่น ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน ด้วยการสนับสนุนให้มีครูชาว ต่างชาติที่มีสำเนียงถูกต้องเข้ามาสอน

รวมถึงสร้างโอกาสให้กับนักเรียนในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งนักเรียนไปศึกษายังต่างประเทศ ซึ่งนอกจากการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเป็นคนเก่งแล้ว กทม.ยังมีนโยบายส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเป็นคนดีควบคู่กับการเป็นคนเก่งอีกด้วยAdvertising