ข้อตกลงและเงื่อนไข

           บริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ www.rabbittoday.com, แอปพลิเคชั่น, โซเชียลมีเดีย (Social Media) รวมถึงบริการอื่นภายใต้บริษัทและบริษัทในเครือ ท่านยอมรับว่า การใช้บริการเว็บไซต์, แอปพลิเคชั่น, โซเชียลมีเดีย (Social Media) ช่องทางอื่นของบริษัทถือเป็นการยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และการที่ท่านใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากที่มีการประกาศแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขแต่ละครั้งด้วยเช่นเดียวกัน

            1. ทรัพย์สินทางปัญญา

            ท่านตกลงและยอมรับว่า ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง โลโก้ และส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์, แอปพลิเคชั่น, และช่องทางอื่นในอนาคตรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้าฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว ฯลฯ ที่ปรากฏบนช่องทางของบริษัทเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ลิขสิทธิ์สิทธิและทรัพย์สินของบริษัท  ท่านตกลงและรับทราบว่า บริการของบริษัทเป็นเพียงสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าว บทความ  สื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงบริการอื่นในอนาคตของบริษัทแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทใดๆ  ในทางกฎหมาย ท่านตกลงสละสิทธิเรียกร้องในการดำเนินคดีใดๆ ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญาต่อบริษัท และกรรมการของบริษัท

            2. การใช้บริการ 

            ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านจะใช้บริการของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตาม กฎหมายภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และจะไม่ใช้ช่องทางของบริษัทเพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกจากนี้ ท่านตกลงว่าจะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

            2.1 ท่านจะไม่ทำซ้ำจัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ดาวน์โหลด อัพโหลด ติดประกาศ เผยแพร่ทุกอย่าง เช่น ข้อมูลส่วนบุคล, ข้อความ, ซอฟแวร์, เสียง, เพลง, รูปภาพ, กราฟฟิค, วิดีโอ หรือทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน ซึ่งขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อนล่วงหน้า ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

(ก)  ท่านจะไม่แสดงความคิดเห็นหรือโพสต์เผยแพร่เนื้อหาใดๆ ที่มีลักษณะหมิ่นประมาทลามกอนาจาร หยาบคายไม่สุภาพ หรือทำลิงก์ไปยังเว็บไซต์ บริการอื่นๆ ซึ่งขัดต่อกฏหมาย 
(ข)  ท่านจะไม่เผยแพร่บทความของเราในลักษณะของการแชร์ลูกโซ่ หรือใช้บทความของเราในทางที่มิชอบต่อกฏหมาย 
(ค)  ท่านจะไม่แสดงความคิดเห็นโพสต์หรือเผยแพร่เนื้อหาใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการข่มขู่หมิ่นประมาท หรือล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้ท่านอื่น 
(ง)  ท่านจะไม่แสดงความคิดเห็น หรือทำหน้าที่แทนผู้ดูแลเว็บมาสเตอร์ของเรา 
(ฆ) ท่านจะไม่แสดงความคิดเห็นหรือเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยและประเทศอื่น ศาสนา รสนิยมทางเพศ ที่ก่อให้เกิดความแบ่งแยก หรือการทะเลาะวิวาท
(จ)  ท่านจะไม่ดัดแปลง ทำซ้ำ จัดพิมพ์ขึ้นมาใหม่ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

            2.2 กระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ตามที่กฎหมายกำหนดไม่ว่าโดยวิธีการใด
            2.3 ดาวน์โหลด อัพโหลด ติดประกาศ หรือกระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเนื้อหา หรือข้อความงานใดๆ จากเว็บไซต์นี้ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท หรือตั้งกระทู้หรือทำให้ปรากฏซึ่งข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท สมาชิกผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต หรือบุคคลภายนอก 
            2.4  อัพโหลด ติดประกาศ ส่งอีเมล์ หรือดำเนินการอื่นใด อันมีผลทำให้เป็นการรบกวนหรือแทรกแซงการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ โดยการส่งไวรัส (Virus) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ ที่ออกแบบมา เพื่อขัดขวาง ทำลายจำกัดการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ ในการสื่อสารของสมาชิกของบริษัท หรือผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต หรือบุคคลภายนอก 
            2.5  ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ขัดขวาง แทรกแซงการทำงานหรือให้บริการของบริษัท หรือเครื่อง คอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอก อาทิเช่น ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ประเภทม้าโทรจัน (Trojan Horse) ไวรัสในรูปแบบของไทม์บอมส์ (Time Bombs) ฯลฯ 
            2.6 กระทำการใดๆ อันขัดต่อประกาศหรือนโยบายของบริษัทที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทจะประกาศหรือกำหนดขึ้นภายหลัง
 หากบริษัททราบว่าท่านดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นการขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดใน เว็บไซต์นี้ บริษัทมีสิทธิที่จะระงับการให้บริการแก่ท่านโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า หรืออาจดำเนินการในทางกฎหมายกับท่านตามที่บริษัทเห็นสมควรได้ทันที  เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง การกู้คืนข้อมูล ยุติการให้บริการชั่วคราวหรือถาวรเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการรับผิดชอบใดๆ ต่อความสูญเสียความเสียหายที่เกิดขึ้น

            3. การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นที่ไม่อยู่ในเครือของบริษัท

            การบริการของเรามีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือช่องทางอื่นของบุคคลภายนอก เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือช่องทางอื่นของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา บริการ ความสูญเสียที่เกิดจากไวรัส (Virus) หรือโปรแกรมซอฟแวร์ซึ่งขัดขวางทำลายระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอก ถึงแม้ว่าทางบุคคลภายนอกจะเป็นบริษัทพันธมิตร หรือร่วมธุรกิจบางอย่างภายใต้ชื่อของบริษัท เราขอแนะนำให้ท่านศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการภายในเว็บไซต์ หรือช่องทางของบุคคลภายนอกอย่างละเอียดครบถ้วน

            4. การใช้บริการ RSS Feed

            บริษัทมีบริการ RSS Feed เพื่อเผยแพร่บทความจากเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทจะอนุญาตให้เว็บไซต์อื่นใช้เนื้อหาจาก RSS Feed ต่อเมื่อมีการลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

4.1 อนุญาตให้ผู้ใช้ RSS Feed สามารถเผยแพร่เนื้อหาของเรา ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อข่าว, เนื้อหาข่าวและ URL ที่เชื่อมต่อบทความต้นฉบับในเว็บไซต์ของบริษัท บทความใน RSS Feed ผู้นำ RSS Feed ไปใช้ภายใน เว็บไซต์อื่นต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข่าวโดยการโพสต์หัวเรื่องด้วยลิงก์ URL ไปยังบทความต้นฉบับภายในเว็บไซต์ของบริษัท 
4.2 ท่านจะไม่เผยแพร่ RSS Feed ที่ประกอบด้วยเนื้อหา, รูปภาพจาก AP และ Reuters  
4.3 ท่านจะเผยแพร่เฉพาะรูปภาพที่เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทและมีเครื่องหมายการค้าของบริษัทเท่านั้น
4.4 ท่านจะไม่เผยแพร่เนื้อหาข่าวจาก RSS Feed ในลักษณะอื่นใดจากที่อธิบายไว้ข้างต้น ท่านไม่สามารถทำซ้ำ ดัดแปลง คัดลอก แก้ไข กระทำอื่นใดที่ทำให้เนื้อหาบิดเบือนจากเนื้อหาต้นฉบับ หรือใช้เพื่อแสวงหาผลกำไร การกระทำดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน หากมีการกระทำใดที่ขัดต่อกฏหมาย ทางเราขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามกฏหมายต่อผู้กระทำผิดโดยที่ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 
4.5 หากพบว่าบุคคลอื่นใช้ RSS Feed เผยแพร่เนื้อหาข่าวสารโดยไม่ได้รับอนุญาต ใช้เนื้อหาข่าวของบริษัทซึ่งขัดต่อกฏหมาย หรือทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ใช้ RSS Feed จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายตามที่กฏหมายกำหนด

            5. การจำกัดความรับผิด 

            ท่านตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูลบางส่วนที่ปรากฏในเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือช่องทางอื่นของบริษัท ข้อความดังกล่าวเป็นข้อความที่เขียนหรือทำขึ้นโดยบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการเว็บไซต์บางส่วน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องและอยู่เหนือความควบคุมของบริษัท บริษัทไม่มีความรับผิดใดๆ ที่เกิดจากเนื้อหาหรือข้อความดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายการฟ้องร้อง เรียกร้อง หรือการกระทำละเมิดใดๆ ไม่ว่าในทางแพ่งหรือทางอาญา อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือความรับผิดใดๆ ในทางกฎหมาย ซึ่งมีผลกระทบต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทรัพย์สิน สิทธิ หรือทรัพย์สินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะโดยความผูกพันตามสัญญา ละเมิด ความรับผิดทางอาญา หรือโดยประการอื่น ข้อยกเว้นความรับผิดของบริษัทดังกล่าวนี้ให้รวมไปถึงความผิดพลาดจากการให้บริการข่าว หรือบทความ รับส่งข้อมูล หรือการกระทำการใดๆ ของบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ผู้ให้บริการร่วมหรือผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตอื่นๆ

            6. ข้อสละสิทธิในเนื้อหาของบริษัท 

            ข้อความ ภาพวาด หรือข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์, แอปพลิเคชั่น และช่องทางอื่นของบริษัทบางส่วน เป็นการ รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาเพื่อเป็นข้อมูล ความรู้ และประโยชน์แก่ผู้ใช้บริกา รซึ่งบริษัทได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้อง และทันสมัยอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่รับรองความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง และความทันสมัยของข้อมูลดังกล่าว ท่านตกลงและยอมรับว่า บริษัทไม่มีอำนาจในการดูแลควบคุมข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ เนื่องจากการให้บริการของบริษัทเป็นเพียงสื่อกลางในการให้บริการข้อมูลข่าว หรือบทความแก่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

            7. นโยบายระงับข้อพิพาท

            ท่านรับทราบว่าการดำเนินการให้บริการเนื้อหาต่างๆ บนช่องทางของบริษัทเป็นการประมวลผล โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อื่น เช่น สมาร์ทโฟน โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นในอนาคต โดยอัตโนมัติซึ่งอยู่เหนือความควบคุมของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท บริษัทไม่สามารถตรวจสอบเนื้อหา รูปภาพ หรือข้อความ ทั้งหมดได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการระงับข้อพิพาทต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการของบริษัท หากผู้ใช้บริการประสบปัญหาหรือได้รับความเสียหายจากข้อความ เนื้อหา หรือบริการใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิ และสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่ปรากฏบนช่องทางของบริษัท เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น โซเชียลมีเดีย หรือช่องทางอื่นของบริษัท บริษัทมีนโยบายในการระงับข้อพิพาทต่างๆ ดังนี้

1) ผู้ที่ได้รับความเสียหายต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนแก่พนักงานของบริษัทตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้  

(ก) ชื่อ ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้  
(ข) หมายเลขโทรศัพท์ / อีเมล์ที่สามารถติดต่อได้  
(ค) รายละเอียดของข้อร้องเรียนและ/หรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย (ถ้ามี)  
(ง) ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำหรือคำร้องที่ต้องการให้บริษัทดำเนินการ

2) ท่านต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องหรือข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยติดต่อมายัง  ถึงบริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จำกัด  โทรศัพท์ : XX-XXX XXXX E-Mail : XXXX@oneworldmedia.co.th ภายหลังจากบริษัทรับทราบข้อเรียกร้องดังกล่าวแล้ว บริษัทจะดำเนินการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้ได้รับมอบหมายของบริษัททราบ โดยจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ท่านได้แจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีเนื้อหาตามที่บริษัทระบุไว้ข้างต้น  ในระหว่างการดำเนินการดังกล่าว ท่านตกลงที่จะไม่ดำเนินคดีหรือท่านสละสิทธิในการดำเนินคดี ไม่ว่าในทางแพ่งหรือทางอาญากับบริษัท เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

            8. การชดเชยค่าเสียหาย 

            ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านจะให้ความร่วมมือกับบริษัทในการดำเนินการต่างๆ เพื่อแก้ไขและยุติปัญหาที่เกิดจากการผิดสัญญาการละเมิด หรือปัญหาข้อกฎหมายอื่นๆ กับบริษัทอย่างเต็มที่ รวมทั้งตกลงและปกป้องไม่ให้บริษัท กรรมการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท หรือบริษัทในเครือ ถูกฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก หากท่านกระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ในเว็บไซต์นี้ ท่านจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัทตามที่กฎหมายกำหนด

            9. การแก้ไขเพิ่มเติม  

            บริษัทขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน บรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

            10. กฎหมายที่ใช้บังคับ 

            หากเกิดข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดจากการให้บริการของบริษัท อันเนื่องมาจากเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และช่องทางอื่นของบริษัท ท่านและบริษัทตกลงใช้กฎหมายไทยในการระงับข้อพิพาทการใช้บริการในเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือช่องทางอื่นของบริษัท ถือเป็นการตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการภายหลังจากการมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ของบริษัทในอนาคต ย่อมถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว